FAQ RESIDOMO
Nejčastější dotazy

Proč podnikat s námi?

Náš přístup je individuální a odvíjí se od Vašich potřeb. Naši makléři Vám pomohou s výběrem vhodného prostoru pro Vaše podnikání. Více informací naleznete zde.

Co když si žádný prostor sloužící podnikání nevyberu?

Kontaktujte nás i v případě, že si nevyberete z  aktuální nabídky volných prostor.  Vždy se pro Vás snažíme najít správné řešení. 

Jaké opravy budete provádět?

Naše společnost se dlouhodobě snaží investovat do celého spravovaného portfolia, dle priorit potřebnosti oprav. Plán jednotlivých oprav na aktuální rok naleznete zde.

Jak uhradit nájemné?

Preferujeme platbu bankovním převodem, číslo účtu je uvedeno na faktuře, případně ve Vaší nájemní smlouvě. Pro správnou identifikaci platby je nutné uvést správný variabilní symbol. Nájemné se považuje za uhrazené dnem připsání na účet pronajímatele. Kromě bankovního převodu můžete využít i následující možnosti úhrady:

Ocitl jsem se v tíživé finanční situaci. Jak postupovat?

V případě, že se dostanete do tíživé finanční situace, případně již jste v prodlení s úhradou nájemného, kontaktujte neprodleně Linku RESIDOMO, jejíž zaměstnanci obratem informaci předají obchodnímu oddělení, které s Vámi bude vzniklou situaci řešit.

Jak podat výpověď z nájmu?

Výpověď z nájmu musí být doručena v písemné formě. Ve výpovědi je nutno uvést jméno nájemce, adresu prostoru sloužícího podnikání/garáže, systémové číslo smlouvy (9*********), důvod výpovědi (pokud je dle smlouvy vyžadován) a datum jejího podání včetně podpisu. Samotná výpovědní lhůta je individuální, záleží vždy na podmínkách dané nájemní smlouvy. Toto je následně možno zaslat poštou na adresu společnosti, odevzdat osobně na příslušném klientském centru.

Ve smlouvě je písemná forma výpovědi stanovena. Písemná forma je zachována i při právním jednání učiněném elektronickými nebo jinými technickými prostředky, ale tyto musí umožňovat zachycení jeho obsahu a určení jednajících osob. Obsah je zachycen, ale nejsou určeny jednající osoby. V emailové formě je možné výpověď poslat, ale tento email musí být opatřen elektronickým podpisem oprávněné osoby. Pak by výpověď byla platná.

V případě dalších dotazů nebo požadavků nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím Linky RESIDOMO na čísle 840 114 115 nebo e-mailem na info@obchodni-prostory.cz.

Administrativní záležitosti

Ukončení nájemní smlouvy

Smlouva na dobu určitou: nájemní smlouva končí uplynutím doby, na kterou byla smlouva sjednána. Pokud si nepřejete v nájemním vztahu pokračovat, prosíme o podání informace nejlépe 60 dní před uplynutím doby nájmu případně v termínu v nájemní smlouvě stanoveném.

Smlouva na dobu neurčitou: nájemní smlouvu lze skončit zejména z důvodů ujednaných mezi stranami v nájemní smlouvě.

Výpověď z nájmu je nutno podat vždy písemně s podpisem nájemce. Ve výpovědi je nutno uvést jméno nájemce, adresu prostoru sloužícího podnikání/garáže, systémové číslo (9*********), důvod výpovědi (pokud je dle smlouvy vyžadován) a datum jejího podání. Samotná výpovědní lhůta je individuální, záleží vždy na podmínkách dané nájemní smlouvy.

Výše uvedené je možno zaslat poštou na adresu společnosti, odevzdat osobně na příslušném klientském centru.

Úhrada nájemného

Splatnost nájemného je uvedená na faktuře, dána podmínkami uvedenými ve Vaší nájemní smlouvě. Co se týče úhrady, tak nájemné můžete uhradit několika způsoby:

Dlužné nájemné

V případě dluhu na nájemném je zapotřebí kontaktovat neprodleně Linku RESIDOMO, jejíž zaměstnanci obratem informaci předají obchodnímu oddělení. Bude s Vámi sepsáno písemné uznání závazku a dohodnuta výše splátek dlužné částky.

Změna výše splátek za služby

Změnu výše splátek za služby spojené s užíváním prostoru sloužícího podnikání je možno změnit na základě písemné žádosti, kterou můžete doložit na klientské centrum, popřípadě zaslat podepsanou na adresu společnosti případně na e-mail info@obchodni-prostory.cz.

Změna korespondenční adresy a kontaktních údajů

Při změně kontaktních údajů (obchodního označení nájemce, místa či sídla podnikání, kontaktních údajů (telefon, e-mail) a požadavku na změnu doručovací adresy) je tyto možné zaslat písemně, e-mailem na  info@obchodni-prostory.cz, nahlásit osobně na klientské centrum nebo prostřednictvím Linky RESIDOMO na čísle 840 114 115.

Nově plátcem/neplátcem DPH

Dle Smlouvy o nájmu má nájemce neprodleně pronajímateli písemně sdělit, dojde-li ke změně v registraci plátce k DPH a od kterého data, tuto změnu je možné zaslat písemně, e-mailem na info@obchodni-prostory.cz, nahlásit osobně na klientské centrum nebo prostřednictvím Linky RESIDOMO na čísle 840 114 115.

Souhlas s podnájmem (pronájem prostoru sloužícího podnikání či jeho části třetí osobě)

Až na výjimky nemám jako Nájemce oprávnění přenechat předmět nájmu do podnájmu bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele. V případě zájmu o přenechání prostoru nebo jeho části do podnájmu je vyžadovaná jednoduchá žádost příp. Formulář – Požadavek na změnu smlouvy, který je možné zaslat písemně, e-mailem na info@obchodni-prostory.cz, nahlásit osobně na klientské centrum.

Je možná změna osoby nájemce?

Změna nájemce podléhá schválení pronajímatele. Je vyžadovaná jednoduchá žádost příp. Formulář – Požadavek na změnu smlouvy. V žádosti prosím uveďte jméno stávajícího nájemce, číslo smlouvy (9********), jméno nového zájemce o nájem, jeho IČ včetně kontaktních údajů - telefon, mail, číslo bankovního spojení.

Žádost je možné zaslat písemně, e-mailem na info@obchodni-prostory.cz, nahlásit osobně na klientské centrum.

Žádost o změnu zašlete nejlépe 30 dní před termínem požadované změny.

Reklamace vyúčtování

Reklamaci vyúčtování je nutno podat písemně a to do data, které je uvedeno na letáčku vyúčtování.

Stížnost (na provoz sousedního prostoru, nájemce bytové jednotky, hluk apod.)

V případě, že v domě, kde užíváte předmět nájmu, dochází k porušování dobrých mravů (hlasitá hudba, některý z nájemců svou činností ruší ostatní uživatele domu apod.) je možno podat písemnou stížnost, kterou můžete odeslat na e-mail: info@obchodni-prostory.cz, poštou nebo doložit na klientské centrum. Ve stížnosti prosím uveďte, na koho si stěžujete a jakým způsobem k porušování dobrých mravů dochází. Stížnosti jsou vždy anonymní a nikdy nesdělujeme jména nájemců, kteří stížnost podali. V případě, že se jedná o sousedské vztahy (nájemník bytové či nebytové jednotky Vám nadává, dělá naschvály apod.) je zapotřebí se obrátit na přestupkovou komisi na příslušném magistrátu města popřípadě na Policii ČR.

Technické záležitosti

Nahlášení závady na domě

Závadu týkající se domu, respektive jeho společných prostor, můžete nahlásit několika způsoby: telefonicky na Linku RESIDOMO na čísle 840 114 115, e-mailem na info@obchodni-prostory.cz, osobně na příslušném klientském centru.

Nahlášení závady v prostoru sloužícím podnikání

Závadu týkající se Vámi užívaného předmětu nájmu můžete nahlásit několika způsoby: písemně, telefonicky na Linku RESIDOMO na čísle 840 114 115, e-mailem na info@obchodni-prostory.cz, osobně na příslušném klientském centru.

Upozorňujeme, že nájemce prostoru sloužícího podnikání hradí běžnou údržbu a drobné opravy a musí si tak tyto opravy zajistit sám na své vlastní náklady, pokud takto vyplývá z  uzavřené Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání/garáže.

V případě škody na majetku způsobené neznámým pachatelem je povinností tuto událost nahlásit na Policii ČR.

Nahlášení havarijního stavu

V případě, že se jedná o akutní, život či majetek ohrožující, havárii, můžete se telefonicky obrátit na Havarijní linku na čísle 840 113 344, kdy pracovnice linky na základě sdělených skutečností zajišťují co nejrychlejší výjezd havarijní služby.

Stavební úpravy

V případě zájmu o stavební úpravy prostoru sloužícího podnikání na vlastní náklady je zapotřebí doručit pronajímateli písemnou žádost o povolení stavebních úprav v prostoru sloužícím podnikání. Do žádosti je důležité detailně popsat zamýšlený záměr a rozsah stavebních úprav

Požadavky na doložení podkladů od nájemce budou upřesněny na místě samém v rámci provedené kontrole podle typu a rozsahu úprav, které má nájemce záměr provést.

VŽDY budeme požadovat doložení písemné žádosti nájemce a v případě trvalých stavebních úprav rozpočet prací s rozdělením na technické zhodnocení a opravy. Na základě individuálního posouzení rozsahu oprav můžeme následně požadovat: projektovou dokumentaci, statické posouzení, technologický postup prací, nákres, stanovisko památkového úřadu, koordinované stanovisko stavebního úřadu, fotodokumentaci apod.

U žádosti na dodatečné povolení již provedené stavební úpravy, která dle rozhodnutí pronajímatele budou trvalého charakteru, je nutné k žádosti vždy doložit daňové doklady za provedené práce (nebo znalecký posudek provedených prací).

Žádost musí být podepsána nájemcem. Následně ji můžete doručit osobně na klientské centrum, zaslat poštou na adresu sídla společnosti nebo zaslat naskenovanou jako přílohu e-mailu na info@obchodni prostory.cz.

Vyřízení pojistné události

V případě, že žádáte odškodnění za škodu, která nájemci vznikla při užívání prostoru sloužícího podnikání, a je zde prokazatelné, že tato škoda byla zapříčiněna ze strany pronajímatele předmětu nájmu tj. společnosti RESIDOMO (např. zatečením přes střešní krytinu, prasklé rozvody vody SV, TUV, prasklé odpadní stoupačky apod.), je možno uplatnit prostřednictvím formuláře Oznámení škodní události. Veškeré pokyny upřesňující, co vše musí nájemce doložit, aby mohlo být odškodnění uplatněno u pojišťovací společnosti a následně byly uhrazeny náklady spojené s odstraňováním závadového stavu, naleznete zde. Upozorňujeme, že pronajímatel si vyhrazuje právo kontroly rozsahu poškození.

V případě škody na majetku způsobené neznámým pachatelem je povinností tuto událost nahlásit na Policii ČR.

Co obnáší „Změna účelu užívání“

Po uzavření nájemní smlouvy je v případě jiného druhu užívání prostorou sloužícího podnikání povinností nutné vyřízení „ Změny účelu užívání“. Zda je nutné tuto změnu provést, určuje příslušný stavební úřad dané lokality. Podnikatelskou činnost je možné v prostoru sloužícím podnikání provozovat pouze na Účel užívání“, ke kterému jsou jednotlivé prostory určeny. Nesplněním této povinnosti se nájemce vystavuje možným sankcím, případně i uzavření provozovny do doby nápravy.

Proto v případě, že dojde ke změně provozování jiného druhu podnikání, je nejjednodušší se zeptat přímo na stavebním úřadě, kde tyto informace každému nájemci poskytnou. Stačí sdělit konkrétní adresu prostoru sloužícího podnikání.

K vydání „Změny účelu užívání“ může stavební úřad požadovat vyjádření závazná stanoviska dotčených orgánů, což může být především Krajská hygienická stanice a Hasičský požární sbor, v některých případech i úřad památkové péče. Proto zde uvádíme pro zjednodušení užitečné kontakty.

Požaduji umístění kamerového systému

Nájemce podává žádost v případě, že chce na objekt pronajímatele umístit kamerový systém, tato musí být v písemné formě a následně posouzena pronajímatelem. V případě splnění technických podmínek přebírá nájemce plnou odpovědnost za provozování kamery v souladu se zákonem na Ochranu osobních údajů zč. 101/2000 Sb.